Individuele belangenbehartiging

 

Individuele rechtsbijstand voor LVO-leden

Om in aanmerking te komen voor de hierna te omschrijven individuele rechtsbijstand moet de persoon in kwestie lid zijn van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten.

Het lid dat beroep doet op de rechtsbijstand dient aan alle contributieverplichtingen – zowel van het lopende contributiejaar als van eventuele voorgaande contributiejaren – die het lidmaatschap meebrengt, te hebben voldaan op het moment van beroep op rechtsbijstand.

Voor leden die op het moment van het verzoek langer dan drie maanden lid zijn van de LVO is de rechtsbijstand kosteloos. Aan leden die korter dan drie maanden lid zijn wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht van € 350,-.

Voor leden die korter lid zijn dan drie maanden geldt dat het geschil, waarvoor een beroep op rechtsbijstand wordt ingediend, moet zijn ontstaan na datum van inschrijving als lid van de LVO.

Verzoeken tot rechtsbijstand dienen – voorzien van alle relevante bescheiden – schriftelijk te worden ingediend bij het bestuurslid beroepsbelangen van de LVO.

Alvorens wordt overgegaan tot rechtsbijstand wordt door de LVO advies ingewonnen bij een advocatenkantoor. Op basis van dit advies wordt het lid doorverwezen.

Rechtsbijstand wordt uitsluitend geboden aan LVO-leden op wie de cao Ziekenhuizen of de cao Academische Ziekenhuizen van toepassing is en betreffen de geschillen die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever, de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever of de cao.

Het advies, zoals omschreven in de vorige alinea, houdt in dat het advocatenkantoor een kort telefonisch advies geeft over haalbaarheid en wijze van aanpak. Indien het ingewikkelde problematiek betreft wordt het advocatenkantoor, op kosten van de LVO, gevraagd om uitgebreid en schriftelijk advies te geven. Indien het advies ertoe strekt dat er een redelijke kans van slagen is ten aanzien van het verdedigen van het standpunt van het LVO-lid, zal het lid worden doorverwezen naar de advocaat. In het geval er geen redelijke kans van slagen is, staat het het lid vrij zelf een advocaat naar keuze te nemen, de hieraan verbonden kosten worden echter niet vergoed door de LVO.

De LVO is te allen tijde de partij die beslist of en op welke manier zij juridische ondersteuning verleent aan het lid en welke partijen hiervoor worden ingeschakeld. Het ingediende verzoek zal in veel gevallen door de LVO, zonder tussenkomst van derden, worden afgehandeld.

Leden worden in principe juridisch bijgestaan tot een bedrag van € 750,- per lid per jaar. Teneinde de totale kosten voor de vereniging te beheersen zal het bestuur jaarlijks bezien of de gemaakte afspraken moeten worden herzien.

De LVO heeft voor juridische ondersteuning een bedrag opgenomen binnen de begroting en is gerechtigd deze service naar leden te staken indien het jaarbudget overschreden wordt.

Indien een lid gebruik maakt van juridische ondersteuning dient hij na het jaar van de ondersteuning minimaal twee jaar lid te blijven van de vereniging.

Leden die gebruik maken van juridische ondersteuning worden geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden bij het indienen van een aanvraag tot juridische ondersteuning.

Opgesteld en goedgekeurd door de ALV 18 april 2006.