Accreditatieraad

Doelstellingen van de accreditatieraad

 

Algemeen

Iedereen die een bij- of nascholing organiseert kan bij de Accreditatieraad accreditatie aanvragen. Na het beoordelen van de kwaliteit, de duur en een evaluatie worden punten toegekend. Op de site worden de scholingen met de toegekende punten vermeld, en vervolgens kan men deze scholing in het persoonlijk portfolio zetten.

De organisatie stuurt de deelnemerslijst naar de Accreditatieraad. Deze lijst wordt gebruikt voor het nemen van steekproeven.

Aanvragen worden in behandeling genomen en er wordt een factuur gestuurd

 

Ziekenhuizen:

indien men alle operatieassistenten lid maakt van de beroepsvereniging, kunnen scholingen

die door het ziekenhuis worden georganiseerd, gratis geaccrediteerd worden.

 

Samenstelling van de Accreditatieraad

De Raad bestaat uit 5 leden.

De Raadsleden moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • ieder lid heeft minimaal 2 jaar recente ervaring als operatieassistent

 • minstens 1 lid is in het bezit van een docentenopleiding

 • ieder lid is lid van de LVO of de OVO

 

Doelstelling van de Raad

De accreditatieraad van de LVO heeft als doel het waarderen van het permanente leren, in de vorm van nascholing, binnen vastgestelde kaders.

 

Taken van de Accreditatieraad

 • Zorgdragen voor de ontwikkeling van de benodigde documenten

 • Zorgdragen voor vermelding van de scholing en de toegekende punten op de website van de LVO

 • Zorgdragen voor accreditatie volgens de vastgestelde criteria

 • Zorgdragen voor de archivering van de aanvragen, met inachtneming van privacy-voorschriften

 

De leden van de Accreditatieraad hebben buiten het verband van de Raad een zwijgplicht

 

Verantwoording

De accreditatieraad valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuurslid Onderwijs. Dit bestuurslid is tevens voorzitter van de accreditatieraad.

De Accreditatieraad rapporteert schriftelijk jaarlijks aan het bestuur en de leden van de LVO.

De Accreditatieraad verzorgt jaarlijks een financieel overzicht.

De Accreditatieraad stelt zich tot doel de kwaliteit van scholingsprogramma's voor operatieassistenten te beoordelen volgens de criteria en richtlijnen die zijn vastgesteld.

 

 

Werkwijze

 • Aanvragen voor accreditatie worden digitaal ingediend bij de Accreditatieraad.

 • De Accreditatieraad beoordeelt de aanvragen op grond van het programma dat is ingediend en geeft aan voor hoeveel punten het betreffende programma in aanmerking komt.

 • Indien een lid van de Raad werkzaam is voor of anderszins direct betrokken is bij de te beoordelen scholing kan hij/zij geen beoordeling geven over de betreffende aanvraag voor accreditatie ter voorkoming van belangenverstrengeling.

 • De aanvrager kan de aangevraagde accreditatie vermelden op de documenten behorende bij het programma zodat dit een aanbeveling kan zijn om het aangeboden programma te volgen.

 • De leden van de Raad kunnen steekproefsgewijs bijeenkomsten bijwonen.