Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria voor herregistratie

Na een periode van 5 jaar zal herregistratie moeten plaatsvinden. Alle mensen die zich laten registreren zullen zich moeten laten herregistreren. Op dat moment zullen alle operatieassistenten individueel moeten kunnen aantonen dat hij/zij aan de opgesteld criteria voldoet, zodat er bewijs is dat de kwaliteit gegarandeerd is. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de geregistreerde operatieassistent zelf de behaalde punten in een persoonlijk portfolio bij te houden. Deze bewijslast moet op verzoek kunnen worden getoond.

Het verzoek voor herregistratie zal door de geregistreerde zelf moeten worden ingediend. De criteria voor herregistratie zijn door de commissie onderwijs van de LVO samengesteld en voorgelegd aan de leden van de ALV en vastgesteld op 10 oktober 2006. Bij het vaststellen van de criteria is er door de LVO vanuit gegaan dat de minimale eisen voor het grootste deel van de operatie assistenten haalbaar en realistisch is.

A. Werkervaring

1600 uur patiënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden.

B. Scholing

C. Activiteiten

Voor de categorieën scholing en activiteiten gelden de volgende minimale eisen:

 • 100 punten totaal in vijf jaar
 • minimaal 40 punten behaald uit het volgen van scholingen
 • minimaal 40 punten behaald uit activiteiten

A. Werkervaring

Activiteit Werkervaring

Definitie: Alle patiëntgebonden werkzaamheden die beschreven zijn in het beroepsprofiel

Omschrijving: Alle werkzaamheden m.b.t. patiëntenzorg beschreven in het beroepsprofiel 

Niet: Werkzaamheden als manager, docent

Bewijslast: Arbeidsovereenkomst met functieomschrijving

Uren: Totaal 1600 uren in een periode van vijf jaren, behaald in minimaal 36 maanden

B. Scholing

Activiteit Scholing

Definitie: Het volgen van (geaccrediteerde) scholing welke bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefenaar

Omschrijving: Beroepsrelevante / specialistisch relevante scholing

1. Vakinhoudelijke criteria:

 • inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functieuitoefening, afgeleid van het beroepsprofiel
 • de scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en / of attitude
 • de scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg

2. Scholing met betrekking tot intervisie, intercollegiale toetsing

3. Scholing met betrekking tot kwaliteitszorg

 • implementatie kwaliteitsinstrumenten
 • schrijven van kwaliteitshandboek
 • projectmatig werken

4. Scholing met betrekking tot evidence based practice, onderzoeksmethoden en technieken

5. Beroepsgerelateerde scholing

Voorbeelden:

 • werkbegeleiding
 • gespreksvaardigheden
 • scholing beroepsgerelateerde software systemen

Vormen: Congressen, symposia, klinische lessen, refereeravonden, cursussen, trainingen, studiedagen enz.

Bewijslast: Certificaat of bewijs van deelname, voorzien van aantal accreditatiepunten /SBU, afgegeven door de organisator / docent voorzien van handtekening

Punten:  Uren 1 studiebelastinguur ( SBU ) = 1 accreditatiepunt

Accreditatie: Door de aanbieder van bij en nascholingen aan te vragen bij de Accreditatieraad.

C. Activiteiten

Activiteit Deelname aan intercollegiale toetsing / overleg

Definitie Op een methodische wijze werken aan verbetering van kwaliteit van het beroepsmatig handelen.

Omschrijving

 • werkoverleg / taakinhoudelijk
 • intervisie
 • casuïstiek bespreking

Bewijslast: Notulen of aanwezigheidslijst ondertekend door de voorzitter / coördinator

Punten: 1 punt per 1 uur

Activiteit Deelname aan beroepsgerelateerde commissies en/of besturen

Definitie:

 1. Stimuleren en faciliteren van alle aspecten van de beroepsontwikkeling
 2. bekendheid vergroten waardoor zorg optimaal toegepast kan worden
 3. Profileren van de beroepsgroep met als doel: beschikbaarheid kwalitatief goede zorg garanderen

Omschrijving:

 1. redactie: toegankelijk maken van kennis
 2. commissie/besturen waarbij kennisbevordering essentieel is
 3. werkgroepen gericht op kwaliteitszorg
 4. commissie/besturen waarbij professionalisering essentieel is

Bewijslast: Bewijs deelname op naam wordt afgegeven door beroepsvereniging of een door beroepsvereniging hiertoe erkend orgaan

Punten: 2 punten per bijeenkomst

Activiteit Ontwikkelen van protocollen, standaarden en richtlijnen

Definitie: Protocollen, standaarden en richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkuitvoering

Omschrijving:

 • het actualiseren van protocollen, standaarden en richtlijnen
 • het ontwikkelen van protocollen, standaarden en richtlijnen

Bewijslast: Protocol / standaard / richtlijn / voorzien van auteursnaam

Punten

 • Actieve bijdrage actualiseren: 2 punten
 • Actieve bijdrage ontwikkelen: 4 punten 

Activiteit Presenteren bij congres of symposium en publiceren

Definitie:

 1. het verzorgen van een presentatie waarbij de beroepsinhoudelijke kennis wordt verdiept
 2. het maken van een poster ten behoeve van presentatie waarmee de eigen beroepsinhoudelijke kennis wordt verdiept
 3. het schrijven van een artikel ten behoeve van publicatie in tijdschrift / op website

Omschrijving: Een lezing / artikel / poster

Bewijslast: De tekst van de lezing/ het artikel of de poster voorzien van auteursnaam

Punten: 10 punten per lezing c.q. artikel c.q. poster 

Activiteit Het ontwikkelen en geven van scholing

Definitie: Het ontwikkelen en geven van beroepsgerelateerde scholing

Omschrijving: workshop, cursus, klinische les, les geven bij opleiding

Bewijslast: Bewijs van opdrachtgever

Punten: 1 uur uitvoeren = 2 uur werkbelasting = 2 punten
Dezelfde scholing telt maximaal 1 x per jaar mee 

Activiteit Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek

Definitie: Participatie is:

 1. onderzoeker
 2. leveren patiëntendata
 3. deelname klankbordcommissie, begeleidingscommissie, stuurgroep 

Omschrijving: Wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot onderzoeksrapport

Bewijslast:

Onderzoeksrapport:
Ad1. Als ( mede ) onderzoeker genoemd
Ad2. Voorkomen op de lijst van medewerkenden
Ad3. Presentielijsten en notulen

Punten:
Ad1. 100 punten
Ad2. per onderzoek 10 punten
Ad3. per bijeenkomst 2 punten