Ledenraadpleging loonruimteovereenkomst umc’s

Op 28 juni jl. vond overleg plaats tussen centrales van overheidspersoneel en werkgeversorganisatie NFU over de naleving van de loonruimteovereenkomst. Tot heden konden de cao-partijen bij de umc’s daarover geen overeenstemming bereiken. Wel is de NFU met een eindbod gekomen. NU’91 heeft haar leden die werken in een UMC via een brief gevraagd wat zij wat het eindbod van de NFU vinden. Ook duo leden van de LVO die werken in een UMC mogen hun mening geven. 

Lees onderstaande tekst goed en geef je mening. Meer informatie over de cao voor de UMC's vind je op de website van NU91: http://www.nu91-leden.nl/cao/academische-ziekenhuizen/news/

In juli 2015 werd tussen de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers een loonruimteovereenkomst gesloten. Daarin werd onder andere afgesproken de salarissen structureel met 1,4% te verhogen, als compensatie voor de aanpassing van de pensioenregeling en de daaruit voortvloeiende verlaging van het werkgeversdeel in de premie voor de pensioenopbouw.   

Werknemers in UMC’s hadden deze structurele loonsverhoging per 1 januari 2016 moeten ontvangen, maar in plaats van een structurele salarisverhoging hebben de UMC’s destijds een eenmalige uitkering van 1,1% uitgekeerd.   

Na een impasse van meer dan een jaar hebben de NFU en de CMHF (NU’91 is voor de UMC’s bij deze onafhankelijke koepel aangesloten) samen met de andere bonden overlegd over deze 1,4%. Pittige onderhandelingen hebben geleid tot een eindbod van de NFU. Het doel van NU’91 was om tot structurele afspraken te komen. Dat is gelukt.   

Kort geding

Omdat de NFU zich niet aan onze afspraak hield, hebben de werknemersorganisaties een kort geding aangespannen om de 1,4% loonsverhoging af te dwingen. Duizenden handtekeningen hebben jullie gezet om onze eis kracht bij te zetten.   

De rechter bepaalde echter dat niet kon worden aangetoond dat de NFU partij was. Dit hebben wij in een vervolgtraject opgepakt en er is een bodemprocedure in voorbereiding. Helaas is het wel zo dat de advocaat die namens ons de bodemprocedure gaat voeren, er niet zeker van is dat we gaan winnen. Daarbij moet ook nog opgemerkt worden dat al snel na de uitwerking van de afspraken bleek, dat voor alle sectoren de vrijgevallen loonruimte lager was dan de aangegeven 1,4%. Dat was gemiddeld 1%.   

Eindbod NFU 

De NFU lijkt er echter voordat het cao-overleg in het najaar start met ons uit te willen komen en heeft ons onderstaand eindbod voorgelegd.  

  1. Een structurele salarisstijging van 0,55% per 1 augustus 2017. Deze stijging komt bovenop de salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017 die eerder al was overeengekomen in de cao UMC 2015-2017.  
  2. Een eenmalige uitkering van € 250,- in december 2017 (parttimers naar rato).  

Het volledige eindbod kun je hier downloaden.    

Houd bij je oordeel wel in je achterhoofd dat de premie van het ABP inmiddels weer is gestegen en dat heeft negatieve consequenties voor de vrijgevallen loonruimte zoals bepaald in de loonruimte-overeenkomst; er blijft dus minder geld over om afspraken over te maken.     

Tot 25 augustus kun je NU’91 laten weten wat je als LVO (duo) lid en werknemer van een UMC van het eindbod van de NFU vindt. 
Dat kan via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/R97P3T2