Teksten cao Ziekenhuizen 2017-2018 beschikbaar

De volledige teksten van nieuwe cao Ziekenhuizen 2017-2019 zijn beschikbaar via de site van de NVZ.
De nieuwe cao Ziekenhuizen - die sinds 4 juli jl. definitief is - heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.  

We geven je een overzicht van de belangrijskte punten en een samenvatting van het generatiebeleid.

Salarisverhoging

  • De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75%.  
  • De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2018 verhoogd met 2,00%.  

Eenmalige uitkering

De cao kent een eenmalige uitkering in 2017, 2018 en 2019 als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren van 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014.  

Daarnaast kent de cao driemaal een eenmalige uitkering, welke op basis van een voltijd dienstverband op 1 september 2017 bruto € 200,00 bedraagt, uit te keren in september 2017; welke op basis van een voltijd dienstverband op 1 september 2018 bruto € 200,00 bedraagt, uit te keren in september 2018; welke op basis van een voltijd dienstverband op 1 februari 2019 bruto € 125,00 bedraagt, uit te keren in februari 2019.  

Vakantiebijslag

De vakantiebijslag wordt per 2018 verhoogd naar 8,33%.  

Generatiebeleid

Cao-partijen maken een afspraak over Generatiebeleid. Deze regeling wordt per 1 januari 2018 ingevoerd. Het Generatiebeleid zorgt ervoor dat oudere medewerkers minder kunnen werken en op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen. Door de vacatureruimte die hierdoor ontstaat krijgen jongere medewerkers de kans op een arbeidsovereenkomst conform de Cao Ziekenhuizen en wordt de doorstroom van medewerkers binnen de organisatie bevorderd. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdspiramide van het personeelsbestand wat het functioneren van de arbeidsmarkt van de branche ten goede komt.  

In het jaarlijkse overleg tussen de regionale vakbondsvertegenwoordigers en de bestuurder wordt de feitelijke en de te verwachten toepassing van het generatiebeleid in de organisatie besproken. Hierbij kan het PFZW-instrument behulpzaam zijn en hier een bijdrage toe leveren tijdens het overleg.  

Hiervoor wordt, naast de continue investering in de professionele ontwikkeling en arbeids(markt)fitheid van medewerkers en de inzet van mogelijke andere HR-maatwerkafspraken om het werk in voorkomende gevallen anders in te richten, Generatiebeleid geïntroduceerd. Hiermee biedt de cao op vrijwillige basis aan zowel de medewerker als werkgever een mogelijkheidom - rekening houdend met de specifieke individuele omstandigheden en lokale wensen - de arbeidsduur aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel medewerkers als instellingen.  

Het Generatiebeleid staat open voor medewerkers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn of worden. Gebruik maken van de regeling Generatiebeleid houdt in dat de medewerker een vrijstelling krijgt van een deel van het aantal overeengekomen uren conform de huidige arbeidsovereenkomst. Hierbij dient ten minste 50% van een voltijd dienstverband te worden gewerkt. De medewerker en werkgever kunnen samen vaststellen wat de optimale ondergrens voor de werkbelasting en de functie van deze medewerker is. Door het terugbrengen van de arbeidsduur worden alle arbeidsvoorwaarden ‘in tijd’ in de cao eveneens teruggebracht naar het gekozen niveau, waarbij de Overgangsregeling PLB en indien van toepassing de bovenwettelijke vakantie-uren, komen te vervallen. De uren die op deze manier binnen de organisatie vrijkomen, worden herbezet. Dit leidt tot meer instroom en doorstroom binnen de organisatie.  

Om de medewerker en de werkgever te ondersteunen bij hun afwegingen generatiebeleid toe te passen laten cao-partijen op centraal niveau een instrumentarium ontwikkelen waarmee op organisatieniveau kan worden berekend wat de financiële en formatieve gevolgen zijn voor de instelling indien een afspraak met medewerker(s) wordt gemaakt. Dit instrumentarium biedt de medewerker eveneens de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van zijn keuze om minder uren te gaan te werken.