Wat doet de LVO?

De LVO vertegenwoordigt bijna de helft van de beroepsgroep van operatieassistenten. Via de NU'91 worden de belangen voor onze doelgroep vertegenwoordigd in de CAO onderhandelingen. Daarnaast is de LVO nauw betrokken bij ontwikkelingen buiten onze landgrenzen door deelname aan internationale activiteiten en zitting in europese beroepsorganisaties. In 2017 vierde de LVO haar veertig jarig bestaan.

iin.png ifb.png mail.png

Geschiedenis van de LVO

Eind jaren ’60 ontstond er een grote behoefte aan vakbekwaam assisterend personeel, door verregaande specialisaties die plaatsvonden binnen de ziekenhuizen. In 1969 ging men daarom serieus aan de slag met het opzetten van een aparte opleiding om aan deze behoefte te kunnen voldoen. Een groep specialistische verpleegkundigen op de operatiekamer was toen de grootste beroepsgroep. De NZR (tegenwoordig NVZ) hield toezicht op deze opleiding. Binnen deze beroepsgroep waren verschillende functies te onderscheiden: operatieverpleegkundigen, operatiehulpkrachten (dit personeel nam werkzaamheden over van assisterend personeel en van verpleegkundigen vanwege een tekort aan personeel) en operatieassistenten (dit waren vroeger volledige medewerkers van operatieverpleegkundigen).

In 1977 werd door een drietal net afgestudeerde operatieassistenten besloten een vereniging op te richten om beroepsbelangen van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers te kunnen behartigen. Onder deze belangenbehartiging verstond men toen: wettelijke erkenning, bescherming van het beroep (functieomschrijving en uitbreiding van de beroepsmogelijkheden). Om alle informatie van onderhandelingen en verenigingsactiviteiten door te kunnen spelen aan de leden werden algemene ledenvergaderingen georganiseerd. De eerste jaarvergadering vond plaats op 10 december 1977. De vereniging had toen inmiddels 150 leden. Het informatieblad van de LVO, welke inmiddels ook werd uitgegeven, bestond toen nog uit slechts 2 A4-tjes. Inmiddels is de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten een flink stuk gegroeid en groeit nog steeds. Anno 2014 telt de vereniging ruim 2200 leden. Dit betekent dat op dit moment bijna 50% van het totale aantal werkzame operatieassistenten lid is van de LVO.

Statement LVO

 • De kwaliteit van de peri operatieve zorg in geheel Nederland wordt mede bepaald door gekwalificeerde en bekwame operatie assistenten
 • De operatie assistent is een (inter) nationaal erkend beroep op bachelor niveau
 • De LVO is de gesprekspartner voor alle betrokken partijen in de peri operatieve zorg

Doelstellingen LVO

 • Afbakenen van het beroepsdomein
 • Individuele en collectieve belangenbehartiging
 • Stimuleren van de professionalisering van de beroepsgroep
 • Voorlichten van de leden
 • Bevorderen van het contact tussen de leden
 • Het organiseren van bij- en nascholing
 • Internationale samenwerking
 • Uitgeven van het vakblad Operationeel
 • Participatie in de opleidingscommissie: CZO (College Zorg Opleiding) voor operatieassistenten.
 • Hoge organisatiegraad van de operatieassistenten

Functies LVO

 • LVO als centrum van kennis
 • LVO als centrum van belangenbehartiging
 • LVO als centrum van informatie
 • LVO als centrum van in- en externe contacten

Structuur LVO

> Bestuur

> Commissies

 • Beroepsbelangen
 • Onderwijs
 • Media
 • Congres
 • PR&V en Internet

> LVO ambassadeurs

> LVO leden

Wat doen deze commissies allemaal?

Ieder jaar dient elke commissie een activiteitenplan in bij het bestuur voor het volgende jaar, zodat dit op de Algemene Leden Vergadering (ALV) besproken en goedgekeurd kan worden door de leden. Eenmaal per jaar voorafgaand aan of tijdens het congres wordt er een ALV georganiseerd waarvoor alle leden een uitnodiging krijgen die volgens CAO het recht hebben deze ALV bij te wonen.

Commissie Beroepsbelangen

Het behartigen van de belangen van de beroepsgroep, van de individuele leden, het geven van juridische ondersteuning. Het volgen van ontwikkelingen op CAO gebied en het hebben van contacten met de betreffende vakvereniging. Het ontwikkelen van richtlijnen ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid. Naar aanleiding van het ontwikkelde beroepsprofiel Operatieassistenten 2012 is een project opgestart ten aanzien van de erkenning van het beroep en de HBO-status.

Commissie Onderwijs

Bijscholing ten behoeve van de leden van de vereniging en beleidsmatige zaken ten behoeve van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een operatieassistent die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen, beschreven in het beroepsprofiel van de operatieassistent. Dit geheel vernieuwde profiel is in 2012 uitgegeven. Met ingang van 1 januari 2013 hebben wij de registratie van operatieassistenten en de accreditatie van scholingen in eigen beheer.

Commissie Media

Het in eigen beheer uitgeven van het vakblad "Operationeel" van de vereniging het publiceren van de reeks "Een handreiking voor operatieassistenten".

Commissie Congres

Het samenstellen van het programma voor het jaarlijks terugkerende LVO congres.

Commissie PR&V en Internet

PR en Voorlichting naar leden en potentiële leden van de vereniging. Het opzetten en verzorgen van de LVO website.

Toekomst LVO

De LVO heeft zich op de kaart weten te zetten als een serieuze belangenbehartiger en gesprekspartner voor de beroepsgroep operatieassistenten. Deze nationale en internationale positie moet behouden blijven. Het is zelfs van belang de positie van de LVO in de toekomst te verstevigen.

Met ingang van 1 januari 2013 hebben wij de registratie van operatieassistenten en de accreditatie van scholingen in eigen beheer genomen. De voordelen hiervan zijn oa.:

 • Gratis registratie voor LVO leden
 • Goedkoper accrediteren voor scholingsaanbieders
 • Eenvoudig laten accrediteren van scholingen, bijv. gegeven in ziekenhuizen
 • In de besprekingen die gevoerd worden voor het verkrijgen van de HBO erkenning en de bescherming van ons beroep staan we veel sterker als onze leden geregistreerd staan in ons kwaliteitsregister
 • Bovendien denken we dat registratie op termijn verplicht wordt
 • De scholingen die u gedurende de komende jaren volgt, kunt u bijhouden in een digitaal portfolio

Ook komende jaren zullen we als LVO weer verschillende scholingen aanbieden en zullen we participeren in verschillende congressen zoals het NVEC congres, het Max Taks symposium, het ESGE congres en de Traumadagen. Het gebruik van sociale media zal in de toekomst toenemen. Alsmede de mogelijkheid om scholing te volgen via E-learning.

In het beleidsplan staan de speerpunten voor de komende jaren. Deze zijn door het bestuur samen met de commissieleden vastgelegd tijdens de beleidsdagen.

Het is echter een gegeven dat het (bestuurs)werk steeds moet worden verricht door energieke en betrokken vrijwilligers. Het maken en uitvoeren van beleid stagneert daardoor wel eens. Daarnaast vereisen (bestuurs)taken steeds meer kwalificaties, opleiding en ervaring, iets waar vele operatieassistenten niet meer aan kunnen voldoen, ondanks de wil en de betrokkenheid die er bij velen is.

Het bestuur is daarom bezig met de herstructurering van de LVO. Hierbij wordt ook gekeken naar het inschakelen van derden en/of van betaalde functies binnen de LVO.

Statuten

De volledige statuten van de vereniging kunt u downloaden via onderstaanden link.