Statuten

In de statuten is ondermeer vastgelegd:
- de doelstellingen van de LVO-vereniging;
- de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
- de taken van het bestuur en de commissies;
- de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
- de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
- de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.  

De volledige statuten staan vermeld in bijgevoegd PDF-document.