Algemene Voorwaarden

De Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO),  is de enige beroepsorganisatie  voor operatieassistenten in Nederland. Daarnaast is de LVO nauw betrokken bij de ontwikkelingen buiten de landsgrenzen. Zij heeft tot doel om het beroep van operatieassistent in de ruimste zin te bevorderen. De vereniging zet zich in voor de erkenning van het vak operatieassistent, biedt haar leden juridische ondersteuning indien nodig, informeert haar leden over de laatste ontwikkelingen in het vak onder meer via het vakblad Operationeel, de nieuwsbrief, haar website en de sociale media. Ook biedt de LVO geaccrediteerde scholing aan voor haar leden.

1. Definities

  • Lid worden: via de website aangeven middels het aanmeldformulier dat u lid wilt worden en dat u de hieraan verbonden contributiekosten zult betalen.
  • Lid: een lid die via een aanmelding een overeenkomst wil aangaan met de vereniging.
  • Overeenkomst: een afspraak tussen een lid en de vereniging over de levering van bepaalde diensten of producten en de daarvoor verschuldigde betaling.
  • Vereniging: de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten.
  • Website: www.lvo.nl

2. Identiteit LVO

Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten  
statutair gevestigd te Vianen
Adres:
Postbus 27
4130 EA Vianen
E: ledenadministratie@lvo.nl
W: www.lvo.nl
KvK: 40476454
IBAN: NL97ABNA0518323552
BIC: ABNANL2A

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op aanvragen en wijzigingen van lidmaatschap, op aanmeldingen voor activiteiten en op bestellingen van producten, inclusief de bijbehorende administratieve en financiële handelingen.

4. Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap komen natuurlijke personen in aanmerking die studeren voor operatieassistent, gediplomeerd operatieassistent zijn en personen die affiniteit hebben met beroep van operatieassistent. De vereniging kent studentleden, gediplomeerde leden en bijzondere leden. De lidmaatschapskosten voor alle categorieën worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering en worden gepubliceerd op de website. Alle leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering en kunnen zich, onder betaling van de verschuldigde kosten, aanmelden voor alle activiteiten van de vereniging, voor zover het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt.

Aanvragen voor het lidmaatschap worden ingediend via de website. Hierbij vult u de gevraagde gegevens in die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag en de administratie van het lidmaatschap. Na aanmelding ontvangt u via een e-mail een welkomstpakket met instructies voor een persoonlijke inlognaam en wachtwoord voor toegang tot het ledengedeelte van de website (MIJNLVO). U moet deze inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheimhouden. Op het aanmeldingsformulier vult u een verklaring in voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Wilt u geen automatische incasso dan ontvangt u een factuur per email.

4.1 Lidmaatschap voor studenten

Het lidmaatschap voor studenten (1e jaars tot en met 4e jaars) is gratis. Na het behalen van het diploma wordt het gratis lidmaatschap stilzwijgend omgezet in een betaald lidmaatschap, tenzij het lid voor 1 oktober digitaal opzegt.

4.2 Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Het lid heeft de mogelijkheid de contributie bij de werkgever om te wisselen binnen het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA), ook wel CAO à la carte genaamd. Op deze manier zal een lidmaatschap bij de LVO het lid ongeveer de helft van de contributie per jaar kosten.

5. Abonnement op vakblad Operationeel

Alle leden zijn automatisch abonnee van het vakblad Operationeel.

6. Wijziging en opzegging

Leden kunnen wijzigingen in hun persoonlijke informatie zelf doorvoeren na inloggen in het afgeschermde ledengedeelte van de website (MIJNLVO). Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend jaar moet geschieden voor 1 oktober van het lopende jaar, via het opzegformulier op de website.

7. Activiteiten

De vereniging organiseert eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, meestal in combinatie met het jaarlijkse congres. Daarnaast worden regelmatig scholingen georganiseerd waar informatie-uitwisseling, discussie en/of praktijkdemonstratie centraal staan. Leden betalen hiervoor een gereduceerd tarief.

8. Publicaties

Onder verantwoordelijkheid van of met medewerking van de vereniging kunnen publicaties uitgegeven worden die verkrijgbaar zijn via de website, tegen betaling van de bijbehorende kosten, inclusief verzendkosten, via de betaallink in het bestelproces. Voor leden en niet-leden kan een verschillend tarief gehanteerd worden. Het bestelde product wordt zo spoedig mogelijk verzonden, maar in elk geval binnen 14 dagen. Indien het product niet meer in voorraad is ontvangt u hierover binnen dezelfde termijn bericht.

9. Informatievoorziening

Leden ontvangen via e-mail, website, nieuwsbrief en sociale media aankondigingen van ledenvergaderingen, andere activiteiten en andere berichten vanuit de vereniging.

12. Herroepingsrecht

Het lid heeft een bedenktijd van 14 dagen voor een aanmelding voor een lidmaatschap en/of aanmelding van een activiteit. Bij aanmelding voor een activiteit kan deze termijn korter zijn, in het geval dat de aanmeldingstermijn binnen 14 dagen sluit. Dit houdt verband met door de vereniging vooraf te maken kosten en afspraken.

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen moet u dit binnen de bedenktermijn aan ons laten weten, via het contactformulier op de website of via e-mail, onder vermelding van de aanvraag of aanmelding waar het om gaat en de datum van indiening.

Bij herroeping van een aanmelding binnen de bedenktermijn restitueren wij het bedrag dat u aan ons hebt overgemaakt, binnen 14 dagen na herroeping.

13. Te late betaling of niet-betaling

Bij betaling voor lidmaatschap via een automatische incasso van de contributie of toezending van een contributiefactuur is betaling verschuldigd binnen de gestelde termijn. Indien het lid niet heeft betaald binnen de gestelde termijn of indien een automatische incasso niet mogelijk blijkt op de geplande incassodatum is het lid in gebreke. Indien het lid na de eerste betalingsherinnering binnen de daarin gestelde nieuwe betaaltermijn nog niet heeft betaald, kunnen de diensten van de LVO, waaronder toezending van het vakblad, worden gestaakt. Indien het lid na een tweede betalingsherinnering in gebreke blijft, kan het bestuur de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen. Indien het lid in gebreke blijft en ook over het voorafgaande jaar de bijdrage niet heeft betaald, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap vervallen te verklaren.

14. Niet nakoming

Indien het lid zich niet houdt aan een of meer verplichtingen, mag de andere partij nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting(en) opschorten. Indien het lid ook na aanmaning in gebreke blijft om aan de verplichting(en) te voldoen, mag de andere partij het lidmaatschap ontbinden. In beide gevallen moeten de grenzen van redelijkheid en proportionaliteit in acht worden genomen.

15. Privacy

Alle gegevens die we van leden registreren worden behandeld conform het privacy statement van de vereniging zoals gepubliceerd op de website.

16. Klachten

Klachten over diensten van de vereniging kunnen gemeld worden via het contactformulier op de website of via e-mail. U ontvangt binnen 14 dagen een eerste reactie, met een voorstel tot afhandeling van uw klacht. Indien een voorstel tot afhandeling niet binnen deze termijn mogelijk is, laten we u dit zo snel mogelijk weten, met een voorstel voor een realistische termijn van afhandeling.

17. Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie op de website of de inhoud van de geleverde publicaties.

18. Auteursrechten

Tenzij anders aangegeven, is overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van teksten op deze website toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding. Voor beeldmateriaal en geluidsopnamen berust het auteursrecht bij de maker.

19. Toepasselijk recht

Ten aanzien van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

20. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2021.