Wat de LVO voor jou doet

Waar komt de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) vandaan? Wat doen we voor onze leden? En waar willen we naartoe? Op deze pagina vind je informatie over onze geschiedenis, doelstellingen en ambities voor de toekomst. Ook lees je meer over voordelen van een lidmaatschap van de LVO.

Hoe het allemaal begon

In de jaren 60 groeide de behoefte aan vakbekwaam assisterend personeel op de operatiekamers en kwam er een aparte opleiding. In 1977 richtten een drietal net-afgestudeerde operatieassistenten een vereniging op om de beroepsbelangen van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers te behartigen.

In de loop der jaren is de LVO gegroeid tot dé beroepsorganisatie voor operatieassistenten met een eigen Kwaliteitsregister. Medewerkers uit onze beroepsgroep worden hierdoor gezien als volwaardige professionals.

Door intensieve contacten van de LVO met andere instanties, zoals de NVAM, IGZ, VWS en de Federatie Medisch Specialisten, is de kwaliteit en veiligheid van de zorg ook sterk verbeterd. Gezamenlijke normen en richtlijnen maken het  mogelijk om beter te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Tot slot is de LVO actief betrokken bij het ontwikkelen van arbeidsvoorwaardelijk beleid.

Poster LVO PB-/Studentendag

Huidige doelstellingen

De LVO is nog altijd de enige beroepsorganisatie voor operatieassistenten in Nederland. Daarnaast is de LVO nauw betrokken bij de ontwikkelingen buiten de landsgrenzen.

Onze doelstellingen zijn nu:

 • afbakenen van het beroepsdomein;
 • individuele en collectieve belangenbehartiging;
 • stimuleren van de professionalisering van de beroepsgroep;
 • voorlichten van de leden;
 • bevorderen van het contact tussen de leden;
 • het organiseren van bij- en nascholing;
 • internationale samenwerking;
 • uitgeven van het vakblad Operationeel;
 • participatie in de opleidingscommissie voor operatieassistenten van het College Zorgopleidingen (CZO);
 • hoge organisatiegraad van de operatieassistenten.

De LVO vindt het verder van belang om gesprekspartner te zijn van alle partijen die betrokken zijn bij de perioperatieve zorg in Nederland.

Wat we concreet doen

Hierna lees je hoe we werken aan de realisering van onze doelen.

Erkenning

We zetten ons onvermoeibaar in voor de erkenning van ons vak. Daarom vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk operatieassistenten lid worden van de LVO. Immers: hoe meer leden, des te groter onze invloed! We maken ons onder andere sterk voor de opname van operatieassistenten in het BIG-register en het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de perioperatieve zorg.

Zo heeft de LVO in 2019 opnieuw een verzoek ingediend om de operatieassistent op te nemen in de Wet BIG. Het LVO-meldpunt ‘Tekort Operatieassistenten’ liet namelijk een verontrustend beeld zien. De werkdruk is ernstig verhoogd en de kwaliteit en veiligheid op operatiekamers staan gevaarlijk onder druk. Dit leidt ertoe dat steeds meer operatieassistenten uitvallen. Zij worden vervangen door ongekwalificeerd personeel; personeel dat niet is opgeleid om de vereiste specialistische handelingen te verrichten.

Helaas kreeg de LVO in maart 2021het negatieve adviesrapport van het Zorginstituut. Het verzoek om de operatieassistent op te nemen in de Wet BIG voldeed volgens het instituut niet aan de drie criteria voor opname.

Desondanks blijft de LVO zich inzetten voor erkenning.

Zo organiseerde de LVO bijeenkomsten met VWS en andere, bij het operatief proces betrokken beroepsorganisaties om te kijken of de opleidingen flexibeler kunnen worden ingericht. Een brede basis vanuit het verpleegkundig domein heeft namelijk vele voordelen, zoals het kunnen opvangen van tekorten aan anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in crisisperiodes. Naar ons idee heeft dit uiteindelijk een positieve invloed op de waardering voor ons beroep en erkenning in het BIG-register.

Belangenbehartiging

We hebben de connecties en kennis om je te ondersteunen bij vragen over onder meer richtlijnen, normen, arbeidszaken, conflicten. Ook kunnen we juridische ondersteuning bieden. Via vakbond NU’91 worden de belangen van LVO-leden behartigd tijdens de cao-onderhandelingen.

Informatie

We informeren je over de laatste ontwikkelingen in ons vak. Dat doen we onder meer via het vakblad Operationeel, via onze nieuwsbrief, deze website en sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn). Ook hechten we als vereniging veel belang aan het bevorderen en onderhouden van contacten met elkaar, onder meer via sociale media en congressen.

Scholing

We helpen je graag bij het op peil houden van je kennis. We zorgen voor een erkende opleiding en geaccrediteerde scholingen. Ook bevorderen we de continue professionele ontwikkeling van onze leden, met onder meer een Kwaliteitsregister waarin jij je eigen persoonlijke portfolio kunt bijhouden.

We hebben een Accreditatieraad, zitten in de opleidingscommissie van het Centrum Zorgopleidingen en zijn actief in diverse netwerken. Hierbij kun je denken aan de Association of peri Operative Registered Nurses (AORN), een zusterorganisatie in de Verenigde Staten, of - dichter bij huis - beroepsorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM), de Beroepsvereniging van Recoveryverpleekundigen (BRV), de Sterilisatievereniging Nederland (SVN) en NU'91. Tot slot werken we samen met diverse opleidingsinstituten.

Voordelen van een LVO-lidmaatschap

Je krijgt als LVO-lid:

 • automatisch toegang tot het Kwaliteitsregister met een eigen portfolio;
 • korting op het jaarlijkse LVO-congres;
 • korting op een lidmaatschap van vakbond NU’91;
 • juridische ondersteuning bij een arbeidsconflict;
 • een aanbod aan praktische middelen en ondersteunende tools*;
 • het blad Operationeel.

Denk aan: handboeken en andere literatuur, informatie via de LVO-app, nieuwsbrief, sociale media, enzovoort.

Door lid te worden van de LVO sluit je jezelf aan bij een grote community, waarin het delen van kennis en ervaring een grote meerwaarde is.

Op naar de toekomst!

Vraag (#022): Onderstaande 'nieuwe ambities' zijn nog niet heel erg onderscheidend ten opzichte van de 'puzzelstukken' (oude ambities, hierboven genoemd bij 'Wat we concreet doen'). Hoe kunnen ze scherper worden gedefinieerd?

Misschien is het een optie om de concrete zaken die al genoemd worden bij 'Huidige doelstellingen' en bij 'Wat we concreet doen' en bij 'Voordelen van een LVO-lidmaatschap' weg te laten bij 'Op naar de toekomst!' (ambities)? Dus bijv. niet 2x noemen dat leden Operationeel ontvangen.

Alleen blijft er dan niet heel veel 'nieuws' meer over ...

Onze nieuwe slogan is: de LVO verbindt! De LVO is klaar voor de toekomst en helpt jou als operatieassistent om ook goed voorbereid te zijn op wat er op ons afkomt. Hoe we je ondersteunen? Vooral door je te faciliteren in je professionele groei. Dat doen we door:

1. Het verbinden van mensen

Vraag (#023): Het is niet heel duidelijk wat de positionering en erkenning van het vak te maken heeft met 'het verbinden van mensen'.

Bedoelen jullie het zo: We vinden het belangrijk om als operatieassistenten samen op te trekken, omdat we zo sterker staan bij het positioneren van het beroep.

Maar dat was altijd al een ambitie, toch? Wat is hier nieuw aan?

We zoeken de verbinding en werken samen aan de erkenning van ons beroep. We dragen zorg voor de positionering van de operatieassistent.

Vraag (#024): waarom staat hieronder het 'beroepsprofiel' genoemd, wordt dat doorontwikkeld?
Vraag (#025): wat wordt bedoeld met het 'evaluatieonderzoek MHV'?
Vraag (#026): wat voor meldpunt wordt er opgezet?

Belangrijke speerpunten hierbij zijn: BIG-registratie, beroepsprofiel, evaluatieonderzoek MHV en het opzetten van een meldpunt.

2. Het delen en vergroten van kennis

Vraag (#027): het delen en vergroten van kennis toch niet nieuw?
Vraag (#028): wat wordt hieronder bedoeld met 'richlijnen ISWV'?

We weten aan welke informatie onze leden behoefte hebben. Deze informatie delen we middels onze eigen media en congres, maar ook via andere congressen. En door middel van richtlijnen (ISWV), opleidingen en door scholingsdagen. Als LVO-lid ontvang je bovendien het vakblad Operationeel. Zo blijf je altijd goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

3. Het stimuleren van betrokkenheid

Vraag (#029): het gaat er dus om andere partijen te betrekken bij de LVO? Waarom? Wat is het doel hiervan? (Meer draagvlak genereren voor waar LVO naar streeft o.i.d.?)
Vraag (#030): Wat wordt hieronder bedoeld met de pre-operatieve richtlijn? Kan er naar gelinkt worden?

Dit doen we onder meer door samenwerking te zoeken met andere organisaties in het land, tijdens congressen en evenementen, in opleidingen en via de pre-operatieve richtlijn.