< FAQ

Hoe beoordeelt de Accreditatieraad een aanvraag?

De werkwijze is als volgt:

  • Aanvragen voor accreditatie worden digitaal ingediend bij de Accreditatieraad.
  • De Accreditatieraad beoordeelt de aanvragen op grond van het programma dat is ingediend en geeft aan voor hoeveel punten dit in aanmerking komt.
  • De aanvrager kan de aangevraagde accreditatie vermelden op de documenten die bij  het programma horen, als aanbeveling om het programma te volgen.
  • De leden van de Accreditatieraad kunnen deelnemerslijsten gebruiken om steekproefsgewijs te controleren of operatieassistenten de scholing(en) uit hun portfolio daadwerkelijk hebben gevolgd.
  • Als een lid van de Accreditatieraad werkzaam is voor, of anderszins direct betrokken is bij de te beoordelen scholing, kan dit lid de accreditatieaanvraag niet beoordelen. Om deze reden bestaat de Accreditatieraad uit zowel OVO- als LVO-leden. Op deze manier voorkomen we belangenverstrengeling.